بسمه تعالی

از سری کتابهای مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شماره 4

 قوانين و مقررات ممنوعه

11.jpg21.jpg

پیشگفتار

    

                                        به نام خداوند بخشنده مهربان

    با توجه به پراکندگی، تنوع و گسترش بيش از حد قوانين و مقررات، مطالعه و بررسی کليه قوانين برای هر فردی، کار بسيار دشوار و سخت و نياز به زمان دارد؛ لذا دانستن محدوديتها و ممنوعيتهای هر قانون، اجرای صحيح قوانين کشور را به دنبال خواهد داشت؛ در بسياری از موارد، مجريان امور به علت نارسايی مفاهيم و برداشتهای مختلف از متن قوانين در اجرای آنها دچار ترديد و مشکل می شوند و فرآيند طولانی اصلاح و تفسير قوانین و مقررات نيز موجب معطل ماندن امور می گردد؛ در بيشتر موارد، کشورهای فقير از نظر دارايی ها ثروتمندند، اما از نظر سرمايه فقيرند؛ دارايی را نمی توان تبديل به سرمايه کرد مگر آنکه قانون حاکم باشد، منابع و ثروتهای کشور تنها در مسير مديريت علمی و منطقی می تواند راه گشا باشد؛ در غير اينصورت در دراز مدت نتيجه ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت،تاثير نظارت و کنترل عمليات بر فعاليتهای هر بخش از جامعه منوط به اجرای قطعی و بی چون و چرای قانون است.

    هدف از تدوين اين کتاب با توجه به تعدد قوانين و مقررات عمدتاً تاکيد بر فراهم نمودن منبع و ماخذی برای تسهيل در اجرای صحيح قوانين بوده تا در اختيار همگان قرار گيرد.

   اين مجموعه به مثابه(يکصد کتاب قانون در يک کتاب)می باشد و مجموعه گرد آوری شده منحصر به فرد و برای اولين بار در کشور به چاپ رسيده است و حاوی کليه قوانين جاری و موضوعه کشور است که همه مديران، ذيحسابان، مسئولين امورمالی و اداری،کارشناسان، حسابرسان و بازرسين دستگاههای نظارتی و همه کسانی که به نحوی با قانون سروکار دارند با صرف وقت کمتری می توانند کليه محدوديتها و ممنوعيتهای قانونی را به صورت يکجا در اختيار داشته باشند.

لذا کتاب حاضر به آنان که هرگز (قانون) را به پای (بی قانونی) قربانی نکردند و کسانی که کمک می کنند اجرای صحيح قوانين در کشور جاری شود، تقديم می گردد.

 

                                                                                                     ابوالفضل طيبی

                                                                               عضو انجمن متخصصين امور ذيحسابی کل کشور                 

فهرست مطالب

پيشگفتار........................................................................................................ 11 

قانون ماليات بر ارزش افزوده..............................................................................13  

فصل اول- کليات و تعاريف.................................................................................13

فصل دوم معافيتها..........................................................................................15                  

فصل سوم ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات........................................................17

فصل چهارم وظايف و تکاليف موديان................................................................20   

فصل پنجم سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و..........................................23  

فصل ششم ساير مقررات................................................................................ 27

فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات.................................................................. 29

فصل هشتم حقوق ورودی................................................................................33

فصل نهم ساير مالياتها و عوارض خاص.............................................................34                  

فصل دهم تکليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء................................................42                  

قانون مديريت و خدمات کشوری...........................................................................46                  

فصل اول تعاريف..........................................................................................46           

فصل دوم راهبردها و فن آوری انجام وظايف دولت................................................50

فصل سوم حقوق مردم.....................................................................................58           

فصل چهارم ساختار سازمانی............................................................................59    

فصل پنجم فناوری اطلاعات و خدمات اداری.........................................................63                  

فصل ششم - ورود به خدمت.................................................................................66           

فصل هفتم استخدام...........................................................................................68                 

فصل هشتم انتصاب و ارتقاء شغلی.......................................................................71    

فصل نهم توانمند سازی کارمندان.........................................................................73     

فصل دهم حقوق و مزايا....................................................................................75     

فصل يازدهم ارزيابی عملکرد.............................................................................86     

فصل دوازدهم حقوق و تکاليف کارمندان................................................................87                

فصل سيزدهم تامين اجتماعی...............................................................................93    

فصل چهاردهم شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و..................................104                

فصل پانزدهم مقررات مختلف............................................................................108               

قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل.................................................................114                

 نظريه تفسيری شورای نگهبان مبنی بر عدم مغايرت عضويت وزراء و کارمندان                             

دولت درهيات امناء موسسات خصوصی و يا دولتی    اصل 141 قانون اساسی

...........................................................................................................117   

لايحه قانونی راجبه منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات

      دولتی و کشوری......................................................................................118

 

(تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 ) ممنوعيت دريافت حقوق و مزايا بيش از يک

         دستگاه دولتی..........................................................................................122

 

آيين نامه اجرايی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور.....................123

 

قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی از چاپ و نشريات غير                                       ضرور.................................................................................................128

 

قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه ها، موسات و شرکتهای

 دولتی ازچاپ و انتشار نشريات غير ضرور.................................................130

 

آئين نامه اجرايی قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ

و انتشار نشريات غير ضرور................................................................... 131

 

قانون ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران کشور در ساعات اداری.................................135 

آئين نامه اجرايی قانون ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران کشور در ساعات اداری...........137

قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجی....................................................140

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامين توقيف اموال دولتی.............................142

(قانون اساسی).................................................................................................144

     الف) شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از اصول......................................... 144

       ب)   ساير اصول قانون اساسی......................................................................147

قانون محاسبات عمومی کشور..............................................................................151

شرح محدوديت ها و ممنوعيت های برخی از مواد قانون محاسبات................................151

قانون اصلاح مواد  63 و 64  قانون محاسبات عمومی کشور......................................157

قانون ضوابط  پرداخت کمک و يا اعانه به افراد و موسسات غير دولتی موضوع ماده                                   71 قانون محاسبات عمومی کشور.................................................................. 159 

(قانون کار)....................................................................................................161

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون کار..........................................161

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی..........................................165

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،

 اجتماعی و فرهنگی..................................................................................165

قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق مواد.....................................180

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی

       دولت ........................................................................................180

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون الحاق موادی به قانون تنظيم

       بخشی از مقررات مالی دولت......................................................................187

قانون برگزاری مناقصات و آيين نامه های اجرايي آن...........................................192

قانون استخدام کشوری..................................................................................194

مقررات استخدامی شرکتهای دولتی......................................................................201

قوانين و مقررات مربوط به استخدام پيمانی............................................................203                  

آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام کشوری...............205

قانون ساماندهی مد و لباس............................................................................206

متن کامل قانون صدور چک با آخرين اصلاحات....................................................210

متن کامل قانون روابط مالک و مستاجر...............................................................219

     فصل اول روابط موجر و مستاجر..............................................................219

     فصل دوم سرقفلی..................................................................................220

قوانين و مقررات مربوط به دوره های آموزش کارکنان دولت...................................223

     آيين نامه اجرايی ماده  54  و بندهای  د و ه  ماده 143 قانون برنامه چهارم

     توسعه اقتصادی.......................................................................................223

قوانين و مقررات مربوط به دورهای آموزشی کارکنان در دستگاههای اجرايی.............229

اصلاح آيين نامه اجرايی قسمتی از تبصره  2  ماده  43  قانون استخدام کشوری (حق

     حضوردرجلسه، حق التدريس، ترجمه، تحقيق، تاليف و تصنيف).........................231

لغو پاداش آموزش کارکنان.............................................................................234

آيين نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی.............................................................235

     فصل دوم موضوع ماموريت های خارج از کشور........................................235

ممنوعيت بازداشت اموال آيين نامه اجرايی وصول مالياتها موضوع ماده 218 قانون

    مالياتهای مستقيم ....................................................................................237

ممنوعيت های پرداخت کمک هزينه مسکن،  پرداخت فوق العاده اولاد،  عائله مندی،

    کمک هزينه تحصيل فرزند و اياب و ذهاب مقطوع مطابق ضوابط اجرايی بودجه

    سال 1359 ............................................................................................239

بخشنامه تهيه البسه و کفش کارکنان از انواع توليدات.............................................240

    بخشنامه شورايعالی سياستگذاری تبليغات دولت در خصوص جايگاه و خطوط کلی

    وظايف روابط عمومی..........................................................................242

آيين نامه پذيرايی های عمومی........................................................................244

آيين نامه اجرايی ماده 5، 30، 42، 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت........247

آيين نامه نحوه مصرف هدايای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها،موسسات

          دولتی و شرکت های دولتی...................................................................247

آيين نامه اجرايی ماده (30) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص خريد

          خودرو سواری داخلی.........................................................................250

آيين نامه اجرايی ماده (42) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، در خصوص نحوه

           مصرف اعتبارات منحصراٌ پژوهشی و تحقيقاتی ..................................... 253

آيين نامه اجرايی بند ب الحاقی ماده (86) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و

          مصرف آن در موارد معين ، موضوع ماده  (43)  قانون  تنظيم بخشی ازمقررات

          مالی دولت موضوع اجاره ساختمانهای اداری، مسکونی و آموزشی...............256

آيين نامه اجرايی بند ب ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

          فرهنگی هزينه های ورزشی ...........................................................259

آيين نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی..................................................263

          فصل اول تعاريف..........................................................................263

         فصل دوم چگونگی و نحوه استفاده از خودروهای دولتی...........................267

         فصل سوم ساير مقررات...................................................................271

بخشنامه مقام وزارت اموراقتصادی ودارائی درخصوص خريد سکه ومسکوکات طلا

رای هيات عمومی ديوان محاسبات کشور در خصوص واگذاری سکه، کتاب و هديه

اظهار نظر ديوان محاسبات کشور در خصوص تکليف قانونی ذيحسابان و مديران کل

        امور مالی (موضوع ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور).........................279

نمونه آرای هياتهای مستشاری و محکمه تجديد نظر ديوان محاسبات.........................281

        رای هيات چهارم مستشاری ديوان محاسبات مورخ 22/05/84 .................281

        رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ 16/07/84..............283

        رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ  28/12/84 ............285

        رای هيات سوم مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ 15/05/85 ............286

        رای هيات دوم مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ 22/04/85 .............288

         رای هيات چهارم مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ 22/06/85 ....... 289 

         رای محکمه تجديد نظر ديوان محاسبات کشور مورخ 02/03/86 .............291

         رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشور مورخ 16/06/86 ...........293

         رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشور مورخ 16/06/86 ...........295

         رای هيات سوم مستشاری ديوان محاسبات کشور مورخ 28/09/84 ..........296

         رای هيات چهارم مستشاری ديوان محاسبات مورخ 01/05/85 ................298

         رای محکمه تجديد نظرو حاکم شرع ديوان محاسبات کشور در خصوص قانون

          نحوه هزينه  کردن اعتبارات  خارج  از شمول  قانون محاسبات عمومی  و ساير

          مقررات عمومی دولت ......................................................................300

دستورالعمل اجرايی تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات کشور در خصوص نحوه

          امحاء اوراق اداری و مالی..................................................................301

قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگی نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران

 انقلاب اسلامی..........................................................................................307

        

**********************************

مرکز توزیع و فروش در سراسر کشور
 شرکت دانشوران سرمد ( نرم افزاری هوشا )

تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، پلاک 67، واحد 6
  تلفن ( ويژه) :   66915541 -  021

 تلفکس :   66915540 -  021

 صندوق پستی:   899/13145- تهران

 وب سايت ها :

www.daneshvaran.com

www.husha.ir

 www.zihesabi.com

www.zihesabi.ir

 

  پست الکترونيکی:

ketab@daneshvaran.com

 

 

   جهت سفارش کتاب هزينه های فروش و ارسال کتاب  را  به  شماره حساب بانک ملی ايران ( سيبا ) 0101016893003     به  نام علی عبداللهی ازگمی واريز نموده، فيش     وواريزی و آدرس خود  را از طريق فاکس و يا ايميل برای شرکت  ارسال فرمائيد تا کتاب در اسرع وقت به آدرس  آدرس شما  ارسال  گردد.

سایت های وابسته :  www.zihesabi.com , www.zihesabi.ir